Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Luottokortti.org
info@luottokortti.org
Ota yhteyttä tästä

2. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu sivuston käyttöön. Luottokortti.org ei kerää muita yksilöiviä tietoja kuin käyttäjän IP-osoitteen. Henkilötietojen käyttötarkoitus on Luottokortti.org -sivuston ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

  • Eväste- ja käyttötietoja
  • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
  • Käyttötietoja esim. palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, evästeet
  • Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään palveluiden ja verkkopalvelun käytön tai muun asioinnin yhteydessä saaduista tiedoista.

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Luottokortti.org ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti.
Grano käyttää palveluidensa toteuttamiseen Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisia yhteistyökumppaneita. Tästä johtuen palvelun käyttämiseen liittyviä käyttötietoja sekä henkilötietoja siirretään osittain USA:han. Riittävä tietosuojan taso tietojen käsittelyssä varmistetaan käyttämällä Euroopan komission mallisopimuslausekkeilla. Jäljennös lausekkeista on saatavilla pyydettäessä ylläpidolta.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi ottaen huomioon laista noudatettavaksi tulevat säilytysajat.

7.Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainituilla yhteystiedoilla.

8. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Luottokortti.org
Logo